Search the Dental Hygiene Image Bank:

Land Acknowledgement
We acknowledge the unceded territory of the Algonquin Anishnabeg Nation as the traditional owners and guardians of the lands of the CDHA national office.

Nigì kikenindànànàn iyo nìgànì ondamitàwini wìbidikewogamig padakising Màmìwininì Anishinàbeg odakìwàng neyàgadawendamòdjig kaye ega wìkàd kàmìgiwewàdj iyo akì.

Powered by:

CDHA logo